Our Team

Omkar Sharma

Omkar Sharma

Market Executive

Rupesh Kumar

Rupesh Kumar

Managing Director

Fakhare Alam Sheikh

Fakhare Alam Sheikh

Php Developer

Shitanshu Patel

Shitanshu Patel

HR Officer

Nageshwar Patel

Nageshwar Patel

Php Developer